Ondersteuning

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school.

Schoolbesturen hebben een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband, dit kan verschillen per vestiging.

rsg de Borgen maakt eveneens deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.02 Groningen Ommelanden. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Alle informatie over hoe we dat doen, lees je in het ondersteuningsplan van rsg de Borgen.

Leerlingbegeleiding

Als er zaken zijn die de expertise of mogelijkheden van docenten en mentoren overstijgen, kan de leerling, docent of mentor terecht bij de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider speelt een rol bij het ondersteunen van leerling, docent en mentor.

Mentor/coach

Iedere klas heeft een docent die voor deze groep mentor/coach is. De mentor/coach is voor leerling en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Met de mentor/coach worden alle zaken besproken die voor de schoolgang van de leerling van belang zijn of waarvan de ouders/verzorgers of de leerling het belangrijk vinden dat wij het weten. Zaken die betrekking hebben op een vak, bespreekt de leerling bij voorkeur met de docent/begeleider, maar de leerling kan ook terecht bij de mentor/coach. Soms zijn er zaken die niet met de docent of de mentor/coach opgelost kunnen worden, dan kan een beroep worden gedaan op de coördinator of de directie.

Decanaat 

Om tot een weloverwogen keuze te komen voor een vakkenpakket of een vervolgopleiding, worden de leerlingen begeleid door een decaan. De begeleiding vindt niet alleen plaats in het eindexamenjaar, maar tijdens de gehele loopbaan van de leerlingen. De decanen zijn een vraagbaak voor leerlingen en docenten over de keuzes die leerlingen kunnen maken voor de toekomst. De decanen coördineren de arbeidsoriëntatie in het derde leerjaar en zijn de contactpersoon met betrekking tot de vervolgopleidingen. Ook informeren de decanen over de data van voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen.

Ondersteuningsteam

Op elke vestiging is een ondersteuningsteam (OT), hierin zitten interne en externe deskundigen die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties. Voordat een leerling in het ondersteuningsteam wordt ingebracht, vult de ondersteuningscoördinator samen met de mentor het ‘aanmeldingsformulier OT’ in. Voor de inbreng van een leerling in het OT moeten de ouders/verzorgers toestemming verlenen. De ondersteuningscoördinator brengt de leerling in op de bijeenkomst van het OT. Indien nodig kan een mentor/coach/vakdocent bij de bespreking van de leerling worden uitgenodigd.

Het OT kan adviseren over:

Schoolmaatschappelijk werk/Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)

In de leefwereld van leerlingen kunnen zich situaties voordoen, die erg ingrijpend zijn. Zaken waarover een leerling graag wil praten met iemand van buiten de school. Daartoe bestaat de mogelijkheid bij maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker van Sociaal Werk, de Schans, heeft zitting op onze school.

Kinderen hebben recht op een gezonde en gelukkige jeugd. GGD Groningen begeleidt de ouder of opvoeder bij het opgroeien van uw kind. Zij doen dat voor alle ouders en alle kinderen – van hun geboorte tot hun negentiende jaar – in de provincie Groningen en Drenthe
Zie hier voor meer informatie: https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/. Voor Drenthe: https://www.ggddrenthe.nl