Aanmeldprocedure schooljaar 2023-2024

Het stappenplan naar het voortgezet onderwijs 

De scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld werken daarom op dezelfde manier in de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. In deze versie voor de ouder zijn de belangrijkste zaken stap voor stap beschreven. In zeven stappen naar het voortgezet onderwijs in de provincie Groningen / Noord Drenthe.

1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart
U dient als ouder uw kind uiterlijk op 15 maart schriftelijk te hebben aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier van de gekozen VO school gebruiken, of gebruik maken van een digitaal aanmeldportaal (indien beschikbaar). 

2. Het advies van het basis- en speciaal (basis)onderwijs, is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
De basisschool geeft een zo goed mogelijk passend advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies van de basisschool is bindend voor de VO school. De basisscholen gebruiken de Plaatsingswijzer als hulpmiddel voor het advies. Meer informatie over de Plaatsingswijzer vindt u op: www.plaatsingswijzer.nl. Als het in het belang van uw kind is, kan een dubbel advies gegeven worden (bijv. havo/vwo). In dat geval heeft de VO school de (wettelijke) ruimte om te bepalen op welk niveau de leerling geplaatst wordt. 

3. De ouder geeft de 1ste en 2de voorkeur aan voor een VO-school
Op het aanmeldingsformulier of het digitaal aanmeldportaal van de school voor voortgezet onderwijs geeft u als ouder de 1ste en 2de voorkeur aan voor een VO-school. Het aangeven van een 2 de keuze is overigens geen verplichting, maar wordt sterk aangeraden. Van u als ouder wordt verwacht dat u belangrijke informatie over de ondersteuningsbehoefte van uw kind verstrekt. Als u als ouder geen relevante informatie verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te stellen en dus ook niet kan beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan betekenen dat de school uw kind niet kan toelaten. 

4. De basisschool draagt uiterlijk 15 maart het overdrachtsdossier over aan het VO
U bent als ouder verantwoordelijk voor de aanmelding. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de school van 1ste én 2de voorkeur. De basisscholen maken bij de overdracht van gegevens gebruik van de Overstapservice Onderwijs. Via deze service kan het dossier van uw kind veilig digitaal worden overgedragen aan de nieuwe school. U dient als ouder inzage te hebben gehad in het dossier van uw kind. Eventuele opmerkingen van uw kant worden verwerkt in het dossier, voordat het wordt klaargezet voor overdracht naar de nieuwe school. Zodra een leerling als 1ste keuze is aangemeld, kan de nieuwe school het overdrachtsdossier opvragen bij de huidige school. We houden ons hierbij uiteraard aan de privacywetgeving. 

5. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen gaan loten
Alle scholen die vanwege ruimtegebrek moeten loten doen dat op 24 maart en publiceren de uitslag van de loting op de site van de school op 24 maart tussen 16.00 en 18.00 uur. Als uw kind is uitgeloot, dan moet uiterlijk 5 april een nieuwe aanmelding worden gedaan bij een school die wel een plaats beschikbaar heeft. De VO scholen maken aan de ouders kenbaar op welke scholen nog plaatsen beschikbaar zijn. Op 12 april vindt dan eventueel een tweede loting plaats.

6. De rol van de eindtoets
De eindtoets is in april en speelt geen rol in de aanmelding. Maar dient als controletoets nadat het advies door het basisonderwijs gegeven is. De resultaten van de eindtoets van alle leerlingen worden door de basisscholen via de Overstap Service Onderwijs aan het voortgezet onderwijs doorgegeven. Als er een verschil is van één schoolniveau tussen het advies van de basisschool en de eindtoets, dan moet het schooladvies door de basisschool worden heroverwogen. De basisschool betrekt de ouders en het voortgezet onderwijs hierbij. Alleen als het advies hoger is kan dit leiden tot aanpassing van het schooladvies en kan de leerling op een hoger niveau geplaatst worden. Heroverweging hoeft niet altijd te betekenen dat het eerdere advies wordt aangepast. Uiterlijk 1 juni zijn de heroverwegingen afgerond. De basisschool zal een eventueel opgehoogd advies onderbouwen en ook via de Overstapservice Onderwijs aan het voortgezet onderwijs doorgeven. NB: Dit kan betekenen dat de leerling na de heroverweging niet geplaatst kan worden op school van (eerste) keuze, omdat de onderwijssoort niet op die vestiging wordt aangeboden of omdat de school geen plaatsen meer beschikbaar heeft. Dan zal het schoolbestuur de leerling een plek bieden op een andere vestiging binnen het schoolbestuur (voor zover het bestuur andere onderwijssoorten aanbiedt). 

7. De toelatingscommissie VO neemt rond 1 mei een voorlopig besluit
Als alles volgens plan verloopt en alle informatie goed, volledig en tijdig wordt overgedragen dan streven we na dat u voor 1 mei duidelijkheid heeft over de toelating van uw kind. De definitieve plaatsing in een groep/stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen. Een uitgebreide versie van het toelatingsbeleid is aan alle basisscholen, speciale (basis)scholen en scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd en is daar op aanvraag beschikbaar. Alle procedures en het tijdpad staan in de transitiekalender PO-VO. Via de site www.passendonderwijsgroningen.nl kunt u per samenwerkingsverband ook de uitgebreide versie van het toelatingsbeleid vinden.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden 

• Maximum aantal leerlingen en identiteit
VO-scholen kunnen qua ruimte niet altijd alle aangemelde leerlingen plaatsen. De aantallen zijn op de sites van de scholen zichtbaar. Door gebrek aan ruimte kan het dus zijn dat een school voor voortgezet onderwijs uw kind niet kan plaatsen. Ook kan het zijn dat de identiteit van de school een rol speelt. Indien ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, mag de school de leerling weigeren. De betreffende school geeft dit zelf aan in de voorwaarden voor toelating. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij de school van uw keuze. 

• Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Alle scholen beschrijven in het ondersteuningsprofiel wat ze aan extra ondersteuning en begeleiding van uw kind kunnen bieden. Dit ondersteuningsprofiel van de school staat op de website van de school en op de site van het samenwerkingsverband. Als de school waar uw kind is aangemeld de ondersteuning niet kan bieden, dan moet de school in overleg met u als ouders op zoek naar een andere passende plek. Dit noemen we zorgplicht. 

• Ondersteuning i.v.m. leerachterstanden, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen extra geld voor de ondersteuning van leerlingen met leerachterstanden via het samenwerkingsverband. Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs is een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Die verklaring wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als ouder wordt u door de school betrokken als het gaat om extra ondersteuning voor uw kind en/of de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. 

Verschil van inzicht over een passende plek
Indien het onderwijs van mening is dat er een passende plek is in het voortgezet onderwijs, maar als ouder heeft u hier een andere mening over, dan kan de leerplichtambtenaar van uw gemeente worden ingeschakeld. Als u er met de school niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen: 

- Voor het voortgezet onderwijs:
In de regio Stad Groningen kunt u een ouderondersteuner vanuit het samenwerkingsverband inschakelen via ect@swv-vo2001.nl of via het contactformulier op de website van https://www.swv-vo2001.nl/ouders-verzorgers-leerlingen/

- Voor het basisonderwijs in de regio Stad en in de provincie kunt u contact opnemen met
Roel Weener via roel@wkonderwijsadvies.nl

- Voor het voortgezet onderwijs in de Ommelanden kunt u contact opnemen met 
Esther Flap via e.flap@passendonderwijsgroningen.nl


Voor informatie kunt u terecht bij:

Jaap Oosterloo Esborg j.oosterloo@rsgdeborgen.nl

Sjoerd Louwes Ronerborg s.louwes@rsgdeborgen.nl

Ingrid Mars Woldborg i.mars@rsgdeborgen.nl

Jeroen Wilts Nijeborg j.wilts@rsgdeborgen.nl

Roel Swint Lindenborg r.swint@rsgdeborgen.nl